Veilig sporten bij Budoclub Voorburg

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG: GEWELD, DISCRIMINATIE EN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG EN INTIMIDATIE
 

Doel: Dit protocol is opgesteld om een veilige en respectvolle omgeving te creëren voor alle leden van Budoclub Voorburg en om ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie  te voorkomen en aan te pakken.

1. Definities:

a.      Ongewenst gedrag: Elke gedrag wat door een lid of door leden als  ongepast wordt ervaren. Specifiek is dit seksuele intimidatie, discriminatie en agressief gedrag.  Voor het tegengaan van pesten is een apart protocol van toepassing.

b.      Seksuele intimidatie bestaat uit:

1.      ongewenste seksuele benaderingen;

2.      verzoeken om seksuele gunsten;

3.      ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard bij activiteiten van de

budoclub.

c.      Discriminatie bestaat uit beledigende uitlatingen over:

1.          ras

2.          godsdienst

3.          huidskleur

4.          afkomst

5.          nationale of etnische afstamming

6.          geslacht

7.          seksuele geaardheid

d.      Aggressief gedrag bestaat uit gedrag die een lid /of leden bang maakt of door het bewust aanbrengen van fysiek letsel zoals het starten van een vechtpartij in de buurt van de budoclub.  

2. Melding van ongewenst gedrag:

a. Leden worden aangemoedigd om elk geval van vermeende ongewenst gedrag te melden bij de daarvoor aangestelde vertrouwenspersoon van Budoclub Voorburg.

b. De vertrouwenspersoon is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@budoclubvoorburg.nl. De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van meldingen, het bieden van ondersteuning aan slachtoffers, en het initiëren van onderzoek indien nodig.

3. Preventie van voorkomen ongewenst gedrag:

a. Alle leden van Budoclub Voorburg worden geïnformeerd over dit protocol en de gevolgen van ongewenst gedrag.

b. Dit protocol is vindbaar op de website https://budoclubvoorburg.nl/veilig-sporten/. Een verwijzing naar deze webpagina zal op het whiteboard in publieksruimte worden opgehangen.

c. Leraren die trainingen voor jeugd verzorgen en vrijwilligers die met jeugd andere  activiteiten doen beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag.

4. Gedragscode:

a. Alle leden en leraren dienen zich te houden aan een gedragscode die respect en wederzijdse instemming benadrukt. Dit omvat het respecteren van elkaars persoonlijke ruimte en grenzen.

b. Fysiek contact tijdens trainingen en -wedstrijden dient beperkt te zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor oefeningen en technieken.

5. Onderzoek en Sancties:

a. Bij een melding van ongewenst gedrag zal het bestuur van de Budoclub Voorburg een onafhankelijk onderzoek instellen.

b. Indien het onderzoek seksuele intimidatie bevestigt, zullen passende maatregelen worden genomen, zoals schorsing of ontzetting uit de vereniging, en melding bij de relevante autoriteiten indien van toepassing.

6. Vertrouwelijkheid:

a. Alle meldingen en onderzoeken worden vertrouwelijk behandeld om de privacy van alle betrokken partijen te waarborgen.

7. Ondersteuning:

a. Slachtoffers van seksuele intimidatie krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding aangeboden, inclusief verwijzing naar professionele hulpverleners.

8. Toezicht en Evaluatie:

a. Het bestuur van Budoclub Voorburg zal toezicht houden op de uitvoering van dit protocol en het periodiek evalueren en bijwerken.

Dit seksuele intimidatie protocol heeft als doel een veilige en respectvolle omgeving binnen Budoclub Voorburg te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van alle leden en leraren om bij te dragen aan de naleving van dit protocol en om seksuele intimidatie te voorkomen en te melden.