Pestprotocol

Doel: Dit protocol is opgesteld om een veilige en

respectvolle omgeving te creëren voor alle leden van Budoclub Voorburg en om
pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.

1. Definities:

a. Pesten: Pesten wordt gedefinieerd als
herhaaldelijk en systematisch gedrag dat gericht is op een persoon of groep en
bedoeld is om schade, angst of ongemak te veroorzaken.

2. Melding van Pestgedrag:

a. Leden worden aangemoedigd om elk geval van vermeend
pestgedrag te melden bij de leraar.

3. Melding bij de Leraar:

a. Indien een lid te maken krijgt met pestgedrag, dient
hij/zij dit onmiddellijk te melden bij de leraar.  De verzorger kan ook een melding maken.

b. De leraar zal de eerste stappen nemen, waaronder in
gesprek gaan met het slachtoffer en de vermeende dader, om te proberen een
oplossing te vinden.

c. De leraar kan hierover de verzorgers van betrokken
partijen informeren en uitnodigen voor een gesprek  indien mogelijk en gepast,  

4. Melding bij de Vertrouwenspersoon:

Ieder lid of verzorger van een lid kan ten alle tijden een
melding maken over het pestgedrag bij de vertrouwenspersoon. Een melding  moet 
gestuurd worden naar vertrouwenspersoon@budoclubvoorburg.nl  .

4. Escalatie naar Bestuur:

a. Als de leraar of vertrouwenspersoon er niet in slaagt om
tot een bevredigende oplossing te komen, kan de kwestie worden geëscaleerd naar
het bestuur van Budoclub Voorburg.

b. Het bestuur zal samen met de vertrouwenspersoon verdere
stappen ondernemen om het pestgedrag aan te pakken. Dit kan onder andere leiden
tot sancties tegen de dader(s).

c. Alle betrokkenen inclusief verzorgers zullen op de hoogte
worden gehouden van de voortgang van het proces en de genomen maatregelen.

5. Preventie en Bewustwording:

a. De budosport heeft respect hoog in het vaandel. Tijdens
de lessen wordt met regelmaat aandacht besteed aan dit onderwerp.

 

Dit pestprotocol heeft als doel een veilige en respectvolle
omgeving binnen Budoclub Voorburg te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid
van alle leden, leraar, en het bestuur om bij te dragen aan de naleving van dit
protocol en om pestgedrag te voorkomen en te melden.