Protocol 12+

Inleiding

Dit protocol is bedoeld voor de buitentrainingen voor de leden vanaf 12 jaar en volwassen leden van Budoclub Voorburg tijdens de coronacrisis. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en Judobond Nederland uitgaande van de situatie op 7 mei 2020. Dit protocol is een aanvulling op het protocol van NOC*NSF “Protocol verantwoord sporten”. Alle punten die niet in dit protocol genoemd worden, maar wel in het protocol van het NOC*NSF staan zijn ook geldig voor Budoclub Voorburg. 

Algemene uitgangspunten

In dit protocol wordt globaal uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • Alle deelnemers vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Trainers, begeleiders en andere volwassenen houden ten alle tijden 1,5m afstand van elkaar
  • De algemene richtlijnen van de RIVM, zoals thuisblijven bij koorts (in het gezin), worden bekend geacht en worden niet expliciet in dit protocol benoemd. 

Omschrijving trainingsruimte

De lessen vinden plaats op de gras sportvelden van Forum Sport. De in- en uitgang aan de Prins Bernhardlaan is in gebruik. Het trainingsveld bestaat uit een half voetbalveld, wat onderverdeeld wordt tussen verschillende lessen. 

Afbakening

Het trainingsveld en de in- en uitstroomgebieden zullen afgebakend worden met gekleurde pylonen. Indien noodzakelijk wordt er afzetlint gebruikt om deze afbakening duidelijker aan te geven.  

Aanwijzingen en bewegwijzering

Op het terrein zullen duidelijke pijlen en bewegwijzering aanwezig zijn waarmee in- en uitstroom van groepen gescheiden worden, waarbij expliciet duidelijk wordt gemaakt dat het de aanwijzingen zijn voor de deelnemers van Budoclub Voorburg.

Bij het instroomgebied zullen posters aanwezig zijn met algemene instructies voor de deelnemers, welke gebaseerd zijn om de instructieposters van NOC*NSF. 

EHBO 

Er zal ten alle tijden een EHBO koffer aanwezig zijn met ruime hoeveelheden verband, pleister en ander materiaal om de meest voorkomende ongelukken en blessures te kunnen behandelen. Tevens zijn er wegwerphandschoenen aanwezig en ontsmettingsmiddel. De AED van Forum Sport hangt aan de buitenzijde van de centrale kleedkamer. 

Coronacoördinator

Bij elke les zal er naast de leraren een persoon in de rol van coronacoördinator aanwezig zijn. Deze persoon is herkenbaar in een geel anderhalve meter hesje. De coronacoördinator heeft de functie om alle stromen van deelnemers goed te laten verlopen, aanwezigheidslijsten bij te houden en om ervoor te zorgen dat de trainingen volgens de richtlijnen verlopen, zoals bijvoorbeeld het handen wassen vooraf aan de training. De coronacoördinator is het aanspreekpunt voor ouders. Tevens verzorgt de coronacoördinator de EHBO tijdens de lessen. 

Afstand leraren

Leraren houden in principe 1,5m afstand tot elkaar en andere personen boven de 12 jaar. In geval van blessures kan hiervan afgeweken worden.

Afstand deelnemers

Deelnemers houden te allen tijde 1,5m afstand van elkaar en de leraren. 

Handen wassen deelnemers

Deelnemers wassen voor aanvang van de les hun handen met water en handzeep. Water zal aanwezig zijn in jerrycans met kraantjes en handzeep zal in dispensers aanwezig zijn. 

Handen ontsmetten leraren

Leraren en overige begeleiders wassen hun handen voor aanvang van de eerste les met water en handzeep. Na elke les ontsmetten zij hun handen met 70% handenalcohol, welke aanwezig zal zijn in een dispenser. Na de laatste les wassen de leraren en begeleiders hun handen met water en handzeep.

Toeschouwers

Toeschouwers van Budoclub Voorburg zijn in principe niet toegestaan op het terrein van Forum Sport. Hier kan individueel van afgeweken worden en hier zal per geval een afweging over worden gemaakt door de coronacoördinator. 

Brengen deelnemers

Deelnemers die door hun ouders gebracht worden, zullen worden afgezet aan de ingang van Forum Sport aan de Prins Bernhardlaan. Deelnemers zullen vervolgens individueel het sportterrein opgaan en zelf naar het toegewezen sportveld van Budoclub Voorburg lopen. Zij wachten in het instroomgebied tot ze van de aanwezige leraar het veld op mogen. Deelnemers worden maximaal 10 minuten voor aanvang van de les afgezet. 

Deelnemers zijn thuis al omgekleed en hebben maximaal een rugtas met daarin een vest en bidon bij zich. 

Ouders worden in principe niet op het terrein van Forum Sport geacht aanwezig te zijn.

Instroom lessen

Deelnemers wachten in het instroomgebied tot zij van de leraar het veld op mogen. Dit zal pas zijn op het moment dat alle deelnemers van de vorige les het veld hebben verlaten en zich in het uitstroomgebied hebben begeven. 

Uitstroom lessen

Na afloop van de lessen verlaten de deelnemers direct het terrein van Forum Sport volgens de aangegeven route. 

Ophalen deelnemers

Indien deelnemers worden opgehaald door hun ouders, worden zij vanaf de Prins Bernhardlaan opgehaald. Ouders dienen bij het wachten op de deelnemers bij voorkeur in de auto/fiets te blijven en zijn zelf verantwoordelijk om gepaste afstand te houden van elkaar.

Gebruik trainingsmateriaal

Er wordt in principe geen gebruik gemaakt van trainingsmateriaal anders dan de sportkleding en eventueel de eigen trainingspakken van de deelnemers. Deelnemers worden geadviseerd de gebruikte kleding na elke training te wassen. Indien er gebruikt gemaakt wordt van matjes, wordt er van de deelnemers verwacht dat zij deze zelf meenemen. 

Gebruik toiletten

Deelnemers wordt geadviseerd voor aanvang van de training thuis naar het toilet te gaan of het even op te houden tot na de training. De toiletgebouwen van Forum Sport zullen alleen in noodgevallen gebruikt worden.

 

 

Bronnen

De volgende website zijn geraadpleegd op 8 mei 2020:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

https://www.jbn.nl/nieuws/judo-jiujitsu-en-aikido-in-de-buitenlucht

NOC*NSF Sportprotocol Poster Sporters/Ouders/Trainers

NOC*NSF Protocol verantwoord sporten