Huisregels

 

AANVANG LIDMAATSCHAP

 • Over gegevens die bij aanvang of gedurende het lidmaatschap aan ons verstrekt worden is de Privacyverklaring Budoclub Voorburg van toepassing.
 • Wanneer een aankomend lid een gratis proefles heeft meegedaan, krijgt hij/zij een inschrijfformulier mee. Dit formulier dient bij de volgende les ingeleverd te worden bij de trainer
 • Het lidmaatschap gaat in op de door de trainer ingevulde datum
 • Contributie is verschuldigd vanaf de dag waarop het lidmaatschap ingaat. Voor betaling wordt een digitale nota gestuurd

 

VERPLICHTINGEN

 • De leden en/of de ouders/voogden moeten het bestuur of de betreffende trainer verwittigen van medische en/of lichamelijke feiten die betrekking kunnen hebben op het goed en verantwoord functioneren tijdens de budolessen van deze leden.
 • De contributie dient vooruit per kwartaal betaald te worden en wordt per automatische incasso afgeschreven. Het machtigingsformulier is hier te downloaden. 
 • Bij contributieachterstand wordt eenmalig een herinnering gestuurd, waarbij het verschuldigde bedrag met €2,50 administratiekosten wordt verhoogd. Bij herhaalde contributieachterstand kan schorsing als lid volgen
 • Bij contributieachterstand vervalt het recht op deelname aan examens en overige activiteiten

 

GEDRAG

 • De dojo en kleedruimtes moeten met respect worden behandeld
 • De instructies van de trainers moeten worden opgevolgd
 • Eventuele schade aan de zaal of andermans eigendom zijn voor rekening van het lid of diens ouders
 • Binnen de budosport staat respect voor een ieder hoog in het vaandel en tijdens de lessen is het normaal dat zowel mannen als vrouwen lesgeven en gezamenlijk met elkaar trainen
 • Gedrag in strijd met bovenstaande regels kan leiden tot schorsing als lid

 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 • Afmelding als lid kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het daarvoor bestemde uitschrijfformulier (op te vragen bij de trainer) of via het online uitschrijfformulier
 • Mondelinge opzegging bij de trainer is ongeldig
 • Opzegging moet minimaal een maand voor aanvang van het volgende kwartaal binnen zijn
 • Over de opzegtermijn is contributie verschuldigd
 • Afmelding bij een van de overkoepelende bonden dient door het lid zelf te gebeuren

 

DOJO

 • Alleen in aanwezigheid van een trainer mag de mat worden betreden. Als er dus geen duidelijk toezicht aanwezig is, mag er niemand op de mat zijn
 • De koffie en thee bij de bar is een zelfservice

 

KLEDING 

 • Er mogen beslist geen schoenen op de mat, dus ook geen sportschoenen
 • Alleen in schone sportkleding mag aan de les worden deelgenomen
 • Het logo van de club moet op de linkermouw bevestigd worden
 • De sportkleding mag wegens de hygiëne niet op straat gedragen worden. Er moet dus altijd in de kleedkamers omgekleed worden

 

VEILIGHEID EN HYGIËNE

 • De handen en voeten moeten schoon zijn en nagels moet kort zijn geknipt
 • Er mogen geen sierraden, ringen, piercings of andere harde voorwerpen gedragen worden. Eventuele pas gezette oorbellen kunnen thuis afgeplakt worden
 • De EHBO trommel is alleen bestemd voor ongelukjes tijdens de lessen. Waar nodig moeten wondjes vooraf aan de les zijn afgeplakt

 

TIJDENS DE LES EN IN DE ZAAL

 • Het is niet toegestaan de zaal te verlaten zonder toestemming van de trainer
 • Toeschouwers mogen alleen met toestemming van de trainer in de zaal zitten (zonder schoenen)
 • Er mag niet in de palen geklommen worden